Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012) naručilac, Dom zdravlja Raška  objavljuje

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Da je izvršio izmene i dopune konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke farmaceutskih proizvoda (lekova) u 2013. godini za partiju 5. radi usklađivanja naziva i šifre sa Opštim rečnikom javnih nabavki te u prilogu ovog obaveštenja objavljuje ispravljene obrasce:

1) 3.5. – Struktura cena – specifikacija lekova za Partiju 5.

2) 8.5. – Model ugovora o kupoprodaji za partiju 5.

VD DIREKTOR, Dr Miladin Andrić

 Struktura cene i specifikacija lekova - partija 5

 Struktura cene i specifikacija lekova - partija 5

 Ugovor o kupoprodaji - partija 5

 Ugovor o kupoprodaji - partija 5