Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), Dom zdravlja Raška objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVCI

U postupku javne nabavke male vrednosti sanitetskog motornog kombi vozila naručioca Dom zdravlja Raška, ul. Dr Jovanovića 4, www.dzraska.rs , ugovori o javnoj nabavci dodeljeni su ponuđačima, i to:

1) Za partiju 1. - karavan i kombi vozila – 34111100, ponuđaču VIVA COMPANY D.O.O. Kragujevac, ul. Miodraga Vlajića Šuke 10, koji poseduje PIB 101458518 i matični broj 07838492, po ugovorenoj ceni od 1.932.000,00 dinara, bez PDV, koja je fiksna i ne može se menjati, sa važenjem ugovora do isteka garantnih rokova, i to: za motor i ostale delove vozila i za postojanost boje – 60 meseci, za antikorozivnu zaštitu karoserije – 144 meseca i 

2) Za partiju 2. - usluge konverzije motornog vozila – 50117100, ponuđaču MARKONIS Niš, ul. Božidara Lešjanina 3, koji poseduje PIB 103547430 i matični broj 55391491, po ugovorenoj ceni od 947.800,00 dinara, bez PDV, koja je fiksna i ne može se menjati, sa važenjem ugovora do isteka garantnog roka za ugrađenu opremu i kvalitet izvedenih radova u trajanju od 24 meseca.

Ovo obaveštenje objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Doma zdravlja Raška. 


VD DIREKTOR,
Dr Miladin Andrić

 PREUZMITE OBAVEŠTENJE